Profil katedry

Katedra makro a mikroekonomiky [videoprofilzahájila svoju činnosť na Fakulte riadenia a informatiky v roku 1992. Zabezpečuje ekonomické disciplíny v rozsahu umožňujúcom definovanie podmienok a požiadaviek na analýzu a projektovanie informačných systémov a ich účinnú aplikáciu a využívanie v riadení.

Predmety zabezpečované katedrou sú v širšom slova zmysle orientované na ekonomickú teóriu, transformačný proces podniku, širšie okolie podniku a ďalšia skupina predmetov je zameraná na uplatňovanie matematicko-štatistického aparátu pre prognózovanie makro i mikroekonomického vývoja ekonometrickými metódami a soft computingovými technológiami.

Členovia katedry makro a mikroekonomiky  - sprava  doc. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD., Eva Maťková, Ing. Lucia Pančíková, PhD., Ing. Zuzana Kozubíková, PhD., Ing. Zuzana Staníková, PhD., Ing. Emese Tokarčíková, PhD., doc.  Ing. Mária Ďurišová, PhD., Ing. Katarína Zábovská, PhD., JUDr. Margita Beháňová, Ing. Juraj Dubovec, PhD.

 

V hlbšom zábere sa orientuje na financie, bankovníctvo, dane a rozpočet, modelovanie a predikciu ekonomických procesov a veličín na mikro a makro úrovni pomocou ekonometrických metód a prostriedkami umelej inteligencie. Finančné účtovníctvo, financie a manažérske účtovníctvo poskytujú ucelený pohľad do problematiky podnikového hospodárstva s prepojením na informatiku a zavŕšením v predmetoch controlling a logistika. Katedra zabezpečuje a garantuje povinné, povinne voliteľné a voliteľné predmety pre bakalárske študijné programy Informatika, Manažment a Počítačové inžinierstvo a pre inžinierske študijné programy Informačné systémy a Manažment. K povinným predmetom patria: Základy ekonomickej teórie, Mikroekonómia, Právo 1, Finančné účtovníctvo, Podnikové financie, Manažérske účtovníctvo, Ekonometria. Katedra makro a mikroekonomiky svojimi aktivitami prispieva k napĺňaniu cieľov vytýčených vedením fakulty.

Jej členovia sa okrem pedagogickej práce zapájajú do vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti. Mnohí členovia katedry sú už mimo pracovného pomeru, pre budovanie katedry však vynaložili veľa tvorivej energie, za čo im patrí úcta a vďaka. Potenciál katedry je predovšetkým vo vysokej odbornej profesionalite a spolupráci jej členov, otvorenosti pre tímovú prácu, čo vyplýva nielen z vekovej štruktúry, ale aj osobnostných predpokladov. Členovia katedry sledujú aktuálny vývoj v spoločnosti a ekonomike, reagujú na zmeny vyplývajúce z globalizácie a informatizácie pri koncipovaní svojich prednášok a vedení cvičení, pri výskumných projektoch a z nich vychádzajúcich publikácií.